MarDiM Project (Earthquake and Tsunami Disaster Mitigation in the Marmara Region and Disaster Education in Turkey)

You are Here:

TURKCE

 •   Marmara Bölgesinde Deprem ve Tsunami Zararlarının Azaltılması ve Türkiye’de Afet Eğitimi Projesi (2013-2018)

   

  MarDİM PROJESİ, Japonya Deniz - Yer Bilimleri ve Teknoloji Ajansı (JAMSTEC) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) işbirliğiyle gerçekleştirilmekte olan bir projedir. Projenin web sitesihttp://www.mardimproject.org/

  Projenin Hedefleri, Çok disiplinli araştırmalarla afet zararlarının azaltılması çalışmalarını geliştirmek, Türkiye’de afet bilincini arttırmak amacıyla afet eğitim programlarını güncellemek, Japonya'da aktif fay çalışmalarının değerlendirilmesine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

   

  Bu amaç için gruplar oluşturulmuş ve grupların sonuçları kendi içlerinde birbirini desteklemektedir.

  Grup 1

  Deniz Tabanı Gözlemlerine Dayalı Deprem Kaynak Modeli Oluşturulması OBS (deniz tabanı deprem algılayıcısı) gözlemleri Elektromanyetik ölçümler Ekstansometre (açılma ölçer) gözlemleri Trench araştırmaları 

  Kuzey Anadolu Fay Hattının Marmara Denizi içinde Büyükçekmece–Kumbağ (Tekirdağ) arasında uzanan parçasının çok yakınına denizaltı gözlem istasyonları yerleştirilmiştir. Bu istasyonlardan alınan kayıtlar ile fay geometrisi, fayın kaç parçadan oluştuğu, depremsellik bilgisi, yerkabuğunun kalınlığı, tektonik hareketin doğrultusu gibi bilgiler belirlenmektedir. Fayın her türlü hareketi, yerleştirilen 15 adet deniz tabanı deprem algılayıcısı (OBS), 2 adet manyetik alan ölçer (OBEM) ve 5 adet açılma ölçer (Ekstansometre) ile tespit edilmektedir. Bu şekilde çok küçük depremler dahi kaydedilip, değerlendirilebilmektedir. Bu proje süresince Marmara Adası ve Erdek'te iki adet GNSS (Global Navigation Uydu Sistemleri) istasyonu kurulmuştur. Elde edilen saniyelik veriler Jeodezik yöntemlerle işlenerek Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Marmara Bölgesi’ndeki kısmının davranışının izlenmesine yardımcı olacaktır.

  Grup 2

  Deprem Döngüsü Simülasyonlarına Dayalı Tsunami Modellemesi Deprem döngüsü simülasyonu Tsunami simülasyonu Erken uyarı kapasitesinin geliştirilmesi

  Marmara Denizi’nde deprem ya da deniz tabanı heyelanlarından dolayı oluşabilecek tsunamiler sayısal modeller kullanılarak hesaplanmakta ve böylece Marmara Denizi için bir tsunami veri tabanı oluşturulmaktadır. Modelleme çalışmaları için yerleşim, nüfus, stratejik görev ve konum göz önüne alınarak Yenikapı, Haydarpaşa Limanı, Bakırköy kıyıları ve Ambarlı Limanı pilot bölge olarak seçilmiştir. Bu bölgelerde tsunami dalga yüksekliği, ilk ve en büyük dalganın kıyı bölgelere varış süresi, karada ilerleme mesafesi ve tsunami baskın alanı, dalga akıntı hızı ve akım derinliği gibi hidrodinamik parametreler belirlenmektedir. Bu şekilde hasar görebilirlik ve risk analizleri yapılmaktadır. Ayrıca çalışma kapsamında Marmara Bölgesi için Tsunami Erken Uyarı Sistemi Modeli geliştirilmiştir. Modelde İstanbul Deprem Erken Uyarı Sistemi tarafından üretilecek sinyale bağlı olarak Marmara’da meydana gelen bir depremi takiben yaşanması olası bir tsunami tehlikesine karşı ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve özellikle yurttaşların deprem sonrasında kıyı bölgelerinden uzak durmalarına yönelik farklı haberleşme sistemleri kullanılarak bilgilendirmeleri hedeflenmiştir.

  Grup 3

  Deprem Hareketinin Belirlenmesi ve Yapısal Hasar Tahminleri Yapılması Kuvvetli yer hareketi ve mikrotemor gözlemleri Zemin yapısı modellemesi Kuvvetli yer hareketi tahmini Mevcut yapıların değerlendirilmesi 

  İstanbul’da seçilen kentsel alanların tam ölçekli modellenmesi ve senaryo deprem etkileri altında simülasyonları yapılmaktadır. Seçili kentsel alanlara ait zemin modelleri ile üst yapı bilgileri işlenerek Japonya’da bulunan Bütünleşik Deprem Simülasyonu sistemine tanıtılmıştır. Yapılan analizler sonucu seçili alandaki binaların yer değiştirme ve kat ötelemeleri hesaplanabilmektedir. Zemine bağlı deprem hareketi büyütmelerinin tespiti için Tekirdağ ve Zeytinburnu Bölgeleri’nde daha yoğun olmak üzere Batı Marmara’da yaklaşık 100 noktada tek istasyonlu veya çok istasyonlu ölçümler yapılmıştır. Veriler işlenerek zemin tabakalarındaki kayma dalgası hız yapısı belirlenmiştir. Ayrıca Muratlı, Çorlu, Gaziköy ve Marmara Adası’nda Manyeto Tellürik (MT) ölçümleri yapılmıştır. Elde edilen MT verileri OBEM verileri ile birlikte değerlendirilecektir. Yapı bazlı çalışmalarda ise Japonya ve Türkiye‘de yaygın olarak kullanılan inşaat teknolojileri ve tasarım ilkeleri kıyaslanmaktadır. Geliştirilen bina modellerinin, senaryo depremler sırasında gösterecekleri davranışlar, yüksek bilgisayar performansı gerektiren deprem simulasyonları eşliğinde çözümlenerek binaların hasar dağılımları belirlenmektedir. Petrokimya ve sıvı tank depolama tesislerinde yer alan tipik tankların uzun ve kısa periyotlu yer hareketleri karşısındaki davranışları da proje kapsamında incelenmektedir.

  Grup 4

  Araştırma Sonuçları Kullanarak Afet Eğitim Programlarının Güncellenmesi Afet eğitim programları Afet bilgisinin yaygınlaşmasında medyanın etkin olarak kullanılması Afet yönetimi planlaması Bölgesel afet yönetim ekipleri

  Araştırma Sonuçları Kullanılarak Afet Eğitim Programlarının Güncellenmesi Deprem Hareketinin Belirlenmesi ve Yapısal Hasar Tahminleri Yapılması Afete hazırlık eğitim programının güncellenmesi, medyanın etkin kullanılarak afet bilgisinin yayılması, bölgesel seminerler ile afet yönetimi planlaması hedeflenmektedir. Bu kapsamda Türkiye’de ilk defa tsunami bilgilendirme kitapçığı ve videosu hazırlanmıştır. Çocuklara yönelik yeni eğitim malzemeleri (kısa animasyon ve karikatür kitabı, ölçekli sök-tak yapı maketi) hazırlanmıştır. Doğal afetler konusunda düzenlenen bilgilendirme seminerlerinde medya mensupları akademisyenler ile bir araya gelmekte ve yapılan son çalışmaları öğrenme ve tartışma fırsatı yakalamaktadır. Yalova ve Tekirdağ’da halka açık olarak düzenlenen seminerlerde proje ekibi, yerel yönetimle bir araya gelerek bilgi aktarımında bulunmuştur. Seminerler serisinin İstanbul ve Çanakkale’de devam etmesi planlanmaktadır. Proje kapsamında geliştirilen tüm eğitim materyallerine projenin internet sitesinden ulaşılabilir.

   

  Proje Sonuçlarının Deprem ve tsunami tahminine, Afet önleme ve zarar azaltma çalışmalarına ve Bu çalışmaların Japonya’daki deprem araştırmalarına da katkı sağlaması amaçlanmaktadır.